experten på taktilt
Diskrimineringslagen      [2015-01-08]
Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering.

1 januari 2015 träder den nya lagen om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kraft. Genom lagen får personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att kunna hävda sin rätt att delta på likvärdiga villkor.

Läs mer på DO - pressmeddelande