söker ständigt förbättringar
20120423154424984.jpg
LÄNKAR
Nedan har vi samlat en del länkar som beskriver olika förutsättningar för och exempel på tillgänglighetsarbetet i Sverige. Har du tips på annat som borde vara med i listan? Sänd ett mail till oss på info@sgaccess.com

Punktskrift

 •  Allmänt om punktskrift från statliga Punktskriftsnämnden
 • 
Om punktskrift från Synskadades Riksförbund
 • 
Översiktligt om punktskrift från Wikipedia

SRF (Synskadades Riksförbund)
 
   Om synskador 

Myndigheten för delaktighet

 •  Gör tillgängligt och Tillgängliga lokaler
 •  En film om Information
 •  E
n film om Anställning
 • 
En film om Delaktighet


Boverket (myndigheten för frågor om samhällsplanering, byggande och förvaltning)
 •  Enkelt avhjälpta hinder
    - Författningstext (BFS 2013:9 – HIN 3)
 •  Tillgänglighet på allmänna platser
    -
Författningstext (BFS 2011:5 – ALM 2)
 •  Enkelt avhjälpt och Enklare utan hinder idéböcker bland Boverkets publikationer


Regeringen

 •  
Från patient till medborgare (en nationell handlingsplan för handikappolitiken)
 •  
Genomförande av funktionshinderpolitiken 2011–2016


Landsting

 • 
Halland – Skyltprogram 
 •  Kronoberg – Skyltprogram
 • 
Västra Götaland – Riktlinjer

Kommuner

 • 
Malmö – Teknisk handbok för Gatukontoret Malmö stad
 • 
Södertälje – Tillgänglighetsprogram för nytt stadshus
Kollektivtrafik

 • 
Skånetrafiken – Hållplatshandboken 
 
•  Trafikverket – Stationer för alla
 •  Svensk kollektivtrafik – Tillgänglighetsrapport

Övrigt
 
 •  
Marschen för tillgänglighet  
 •  HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan)
 • 
DHR (De handikappades riksförbund)
 •  DO (Diskrimineringsombundmannen) - Bristande tillgänglighet är diskriminering
 •  SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) - En likvärdig utbildning för alla
 •  
United nations enable (FN:s Standardregler, The standard rules)
 •  Unga synskadade (Intresseorganisationen för unga med synnedsättning)