experten på taktilt
20120423154409562.jpg
TILLGÄNGLIGHET
FN:s medlemsländer har till uppgift att göra den fysiska miljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar. De ska också se till att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till information och kan kommunicera. I Sverige har processen bara börjat! Vi har långt kvar innan vi levt upp till målen.

Vad menas då med tillgänglighet och vilka platser berörs?
Boverket definerar tillgänglighet enligt följande:

 •  En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och
 • 
kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Att förbättra
  
tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderspolitiken.

Tillgänglig och användbar byggd miljö:

 •  Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och
   
personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som
 
 har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska
  
kunna använda den byggda miljön.

Enkelt avhjälpta hinder:

 •  Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för
 • 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i
  
bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.